Tính chất lành dữ của 8 san và 9 tinh(Phần II)

Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy

Lục Sát thuộc sao Văn Khúc Thủy Tinh.

Những căn nhà ở hướng này nói chung là không được tốt. Phần về người nữ sẽ dễ bị bịnh phụ khoa , gia đình sẽ mang lắm tiếng thị phi , kiên thưa , mất của , bệnh tật. Gia đình sẽ suy bại , ly tán , chuyện bất hòa giữa anh em tranh đoạt giành nhau từ những phần nhỏ. Và phụ nữ khó sinh đẻ.

763c0f05d77d453b911a8a488a353161.gif

Nhưng.. nếu hướng nhà khắc sao thì tiền hung hậu cát.
– Sao Văn Khúc thủy nhập cung kim , tức là người mệnh thủy ở nhà hướng càn ( Kim ) hoặc người mệnh tốn ở nhà hướng đoài ( kim ).

 Sao Văn Khúc là hung tinh hành thủy , lại được hướng nhà hành kim sinh trợ , nên càng tác hại mạnh mẽ: Gia tài suy bại , bệnh tật liên miên , gia đạo bất hòa nữ dễ mang bệnh phụ khoa khó sinh đẻ , miệng tiếng thị phi , thường hay bị kiện tụng , tổn hại cho người cha và con gái thứ.
Ứng nghiệm vào các năm Thân Tý Thìn.
– Văn Khúc nhập cung Mộc. tức là người mệnhca6’n ở nhà hướng chấn ( Mộc ) hoặc người mệnh đoài ở nhà hướng Tốn ( Mộc ) là bị lục sát thuộc sao văn khúc thủy tinh. Văn Khúc là thụy sinh hướng tốn mộc , vài năm đầu căn nhà đuợc bình yên , về sau suy dần , đi đến việc bại sản.
Ứng nghiệm Thân tý thìn.
– Sao Văn khúc nhập cung thủy , tức là người mệnh càn ở nhà huớng khảm ( Thủy) là bị lục sát. Thiệt nhân khẩu , bệnh tất , & bại gia sản.
Ứng nghiệm Thân tý thìn.
– Sao Văn Khúc nhập cung Hỏa tức là người mệnh càn ở nhà hướng ly ( hỏa ) sẽ bị sao Văn Khúc đưa đẩy. Nhà sẽ dễ bị Kiện thưa , miệng tiếng thị phi , hay mất của , và thường bị bệnh tật.
Ứng Nghiệm như trên.

– Sao Văn Khúc nhập hướng thổ tứ là người mệnh ly ở nhà hướng khôn , hoặc người mệnh chấn ở nhà hướng cấn , là bị lục sát thuộc sao Văn Khúc , gia sản, điền súc bại dần , gia đình ly tán. Và hướng Khôn hại cho Nữ và hướng Cấn hại cho Nam.
Ứng Nghiệm cũng như trên.
Họa Hại thuộc sao Lộc Tồn , Thổ Tinh là Âm Tinh.

Những người ở hướng nhà này nói chung rất xấu , con cái ngu si ,gian nghịch & bất lương , làm cho gia phong bại hoại , bệnh tật triền miên , tài sản lụn bại và hại nhận khẩu , hay sinh ra những chuyện rượu chè và cờ bạc , đàng điếm và ăn chơi.

Nhưng nếu sao Lộc Tồn bị hướng nhà xung khắc , sẽ làm hạn chế sự hung hãn của Lộc Tồn , các tác hại của lộc tồn gây ra sẽ giảm dần.

– Sao Lộc Tồn Thổ , nhập cung Kim , tức là người mệnh Khảm ở nhà hướng đoài ( Kim )hoặc người mệnh tốn ở nhà hướng cấn ( thổ ) là bị họa hại thuộc sao lộc tồn gây ra. Lộc Tồn Thổ ) là hung tinh , lại đồng hành với hướng cấn ( thổ ) , cho nên càng trợ giúp cho hung tinh tác hại. Sẽ đẩy đưa cho những người con gái nhỏ ăn chơi đàng điếm , gia phong suy bại , tố tụng kiện thưa , con cháu bất hiếu , Người trưởng Nữ & Nam dễ bị nạn tai.
Ứng nghiệm vào những năm Thân Tý Thìn.

– Sao Lộc Tồn Thổ nhập cung Mộc , tức là người mệnh càn ở nhà hướng tốn ( Mộc ) , hoặc người mệnh khôn ở nhà hướng chấn ( Mộc ) là bị họa hại thuộc sao lộc tồn thổ tinh. Gia đạo suy bại & bệnh tật , con cháu thường bỏ học dở dang , dốt nát , gian , nghịch ,ham chơi , nghiện cờ bạc & bất hiếu.
Nhưng hướng nhà là Mộc khắc sao thổ , cho nên sự hung ác của lộc tồn cũng dần dần biến thể và giải tỏa những tác hại.
Ứng Nghiệm như trên.

– Sao Lộc Tồn ( thổ ) nhập cung thủy tức là người mệnh đoài ở nhà hướng khảm ( thủy ) là bị họa hại thuộc sao lộc tồn thổ tinh. Con cái ăn chơi đàng điếm gia đạo suy bại hỗn loạn , bệnh tật ,trộm cắp .
Sao thổ khắc cung khảm thủy hại cho trung Nam.
Ứng Nghiệm Dần Ngọ Tuất.

– Sao Lộc Tồn thổ nhập cung hỏa , tức là người mệnh cấn ở nhà hướng ly là bị họa hại thuộc sao lộc tồn.
Con cháu chơi bời nghiện ngập , lộc tồn là Âm , ly hướng cũng là Âm , cho nên hướng nhà này sẽ bị Âm thịnh dương suy. Con gái sẽ lấn quyền. Cha mẹ bất hòa , gia đạo bệnh tật & suy bại. Lộc tồn là hung tinh , lâi được hướng nhà tiếp tay cho nên sự tác hại càng nhiều hợn

Ưng vào năm Thân Tý Thìn.

– Sao Lộc tồn thổ nhập cung thổ , tức là người mệnh chấn ở nhà hướng khôn ( thổ ) hoặc người mệnh ly ở nhà hướng cấn ( thổ ). Sao và hướng tỷ hòa , tính chất hung ác của lộc tồn không thay đổi. Bệnh tật triền miên gia đạo suy bại , số người trong nhà giảm dần. Ứng nghiệm Dần Ngọ Tuất với hướng cấn , và thân tý thìn cho hướng khôn.
Thiên Y thuộc sao Cự Môn ( Thổ ) Dương Tinh.

Tỳ Hưu Bắc Kinh

Những người ở nhà hướng này nói chung là tốt , con cháu đông đúc giàu sang phú quí , quan lộc hưng vượng , gia đạo nhân từ , & con cháu thông minh hiếu thuận.
Nhưng nếu sao cự môn bị hướng nhà khắc , thì các điều tốt lành trên sẽ bị giảm thiểu dần & biến thành hung.

– Sao cự môn thổ nhập cung kim , tức là người mệnh cấn ở nhà hướng càn ( Kim ), hoặc người mệnh khôn ở nhà hướng đoài ( Kim ) là đuợc Thiên Y thuộc sao cự môn thổ.
Người mệnh cấn ở nhà hướng càn là sao sinh huớng. Con cháu hiền, hiếu thảo và hòa thuận , nhân khẩu hưng vượng , gia đình sẽ sung túc và giàu sang. Nhưng sao duơng và huớng cũng duơng cho nên âm sẽ suy mà duơng lại thịnh. Cho nên chỉ phát cho nam chớ không phát cho nữ.
Người mệnh khôn ở nhà hướng đòai , cũng là sao sinh hướng. Con cháu cũng hiền hòa hiếu thuận , như phần trên. Duơng tinh sinh âm huớng , căn nhà sẽ làm lợi cho nữ ( Đoài ) phần phát lợi nhiều nhất là cô gái út. Ứng Nghiệm Thân Tý Thìn.

– Sao cự môn thổc nhập cung mộc , tức là người mệnh khảm ở nhà hướng chấn ( Mộc ) hoặc người mệnh ly ở nhà huớng tốn ( mộc ). Là đuợc thiên y thuộc sao cự môn thổ. Cung mộc khắc sao thổ , ban đầu căn nhà sẽ hạnh thông ( 3 năm đầu ) về sau suy bại dần , biến cát thành hung.

Mệnh khảm ở nhà hướng chấn , là mệnh và hướng tương sinh là tốt lành , mệnh ly ở nhà huơng tốn , là hướng sinh mệnh tuơng sinh cũng tốt lành. Nhưng cả hai huớng chấn tốn đều là mộc cho nên khắc sao cự môn là thổ nên biến cát thành hung. Cho nên kỵ không đuợc dùng. Ngòai trừ tìm đúng huớng nhà tại cung phúc đức. Ứng Nghiệm cũng Thân Tý Thìn.

– Sao Cự Môn thổ nhập cung thủy , tức là người mênh chấn ở nhà huớng khảm ( thủy ) là đuợc thiên y thuộc sao cự môn thổ. Sao thổ khắc hướng thủy. Mệnh chấn mộc đuợc huớng khảm là thủy tuơng sinh tốt , ban đầu hưng vượng nhưng bị sao khắc hướng nên biến cát thành hung. Gia tài suy bại bệnh tật , vì duơng tinh khắc duơng huớng , hại cho nam giới , khảm là trung nam , hại cho trung nam. Ứng nghiệm cũng Thân Tý Thìn.

– Sao cự môn nhập cung hỏa , tức là người mệnh tốn ở nhà hướng ly ( hỏa ) là đuợc thiên y cự môn thổ. Ở đây mệnh và huớng tuơng sinh , sao và hướng cũng tuơng sinh , cho nên căn nhà này rất cát lợi. Gia đình hưng vượng , giàu sang phú quí , hưởng lộc & thọ . Ứng nghiệm cũng như trên.

– Sao Cự Môn Thổ nhập cung thổ , tức là người cung càn ở nhà hướng cấn (thổ ) hoặc người mệnh đoài ở nhà hướng khôn (thổ ) là đuợc thiên y thổ , sao và hướng đều là thổ nên tuơng hòa . Người mệnh càn ở nhà huớng cấn là huớng thổ sinh mệnh kim lại đuợc sao thổ huớng đều là thổ tỷ hòa. Gia tài hung vuợng vinh hoa phú quí huớng sinh mệnh , mệnh kim là cha , nên có lợi cho người cha.

Người mệnh đoài ở nhà hướng khôn huớng thổ mệnh kim lại duợc sao và hướng cùng là thổ đuợc tỷ hòa , gia tài hưng vượng , phú quí. Huớng sinh mệnh , mệnh đoài là con gái út . Huớng là duơng , mệnh là âm , duơng huớng sinh âm mệnh là lợi cho nữ.

Nguồn: Tổng hợp.

Cùng Danh Mục

Liệt kê 16 điều cấm kỵ xấu nhất khi lập phương vị cổng chính, cửa chính cho căn nhà
Xác định hướng nhà và bố trí nội thất theo thuật phong thuỷ
Hướng nhà gặp Thái Tuế và Cách hoá giải !
Phong thuỷ và giường ngủ
Phong thủy cho căn hộ chung cư
Ý nghĩa của bát cung
Tính chất lành dữ của 8 san và 9 tinh (Phần I)
Thuyết Bát Trạch trong Phong Thuỷ (Phần I)
Thuyết Bát Trạch trong Phong Thuỷ (Phần II)
Thuyết Bát Trạch trong Phong Thuỷ (Phần III)
Cách tính Kim Lâu (Kỵ cất nhà) theo sách cổ "Ngọc Hạp Chánh Tông"
Chọn năm làm nhà theo tuổi của gia chủ
Cách tính số lượng Huỳnh Tử (Xà gồ) tốt cần thả trên mỗi mái nhà!
Phương pháp xác định vị trí tài lộc của một ngôi nhà
Cách chọn năm làm nhà phù hợp với tuổi của gia chủ
Phong thủy và Thuyết Bát Trạch (P3)
Phong thủy và Thuyết Bát Trạch (P2)
Phong thủy và Thuyết Bát Trạch (P1)

Vì quyền lợi của Bạn:
» Tham khảo Chính sách Đảm Bảo về Giám Định Đá Quý… Giám Định Đá Quý
» Tham khảo cách phân biệt vật phẩm thật giả, loại 1 và 3…

Vat Pham Phong Thuy

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 332 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời

Hotline 24H Mua Hang Online