Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I(6)-Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ)

Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy

CHÂN PHƯƠNG CỦA PHÉP CHIÊM BỐC

bat-quai-hau-thien.jpg

Ông Già Có Sắc Mặt Lo Âu:

Ngày Kỷ Dậu, lúc giờ Mẹo, Tiên sinh đang đi, ngẫu nhiên gặp một ông già từ Tốn phương (Đông Nam) đi tới có nét mặt buồn bã. Tiên sinh liền hỏi ông già: “Cớ sao mà cụ buồn?” Ông già trả lời: “Tôi không buồn gì hết”. Tiên sinh lấy làm lạ, bèn bố quẻ xem.

Tiên sinh lấy Càn là ông già, đặt làm Thượng quái, Tốn phương làm Hạ quái thì được quẻ Thiên Phong Cấu. Lấy Càn là 1, Tốn là 5, gia thêm giờ Mẹo là số 4, tổng cộng là 10 trừ 6 còn 4, tức là hào 4 động, gọi là Thiên Phong Cấu chi cửu tứ.

Dịch bảo rằng: “Bao vô ngư, hung”, nghĩa là cái bao không có cá, xấu. Ấy là dịch từ chẳng tốt. Lấy quẻ mà bàn Tốn thuộc Mộc là Thể, Càn thuộc Kim lại khắc. Hổ quái lại thấy Trùng Cấn lại cũng khắc Thể, đều vô sinh khí. Vả lại đương thời là đang đi giữa đường ắt sự việc sẽ tới rất mau, bèn lấy số thành của quẻ là 10 chia ra hai phần làm định kỳ.

Rồi Tiên sinh bảo ông già rằng: “Chỉ trong năm ngày nữa, Cụ nên cẩn thận ắt có họa lớn”. Quả nhiên, trong năm ngày sau đó, ông già đi dự tiệc, nhân đó lúc ăn, bị hóc xương cá mà bỏ mạng.

Cách Bố Quẻ:

Chánh quái

Thiên Phong Cấu
(Cấu quái)
Ông già là Càn: 1
_____
_____ Càn: Kim
_____ * Dụng

Tốn phương: 5
_____
_____ Thể
__ __ Tốn: Mộc
Hổ quái

_____
_____ Càn
_____

_____
_____ Càn
_____
Biến quái

_____
_____ Tốn: Mộc
__ __

_____
_____
_____

Giờ Mẹo là 4 (giờ thứ 4 trong hàng chi)
1 + 5 + 4 = 10 – (1×6) = 4, tức hào 4 động.
Định kỳ: 10/2 (chia cho 2)= 5 ngày

Lời bàn: Phàm xem kỳ khắc ứng, tự xem cách động tịnh của mình để quyết đoán sự mau chậm của sự việc, vì lẽ ấy cho nên, đang đi là sự việc ứng tất phải mau, vậy cho nên lấy số toàn quái chia 2 để định lấy ứng kỳ. Nếu ngồi thì ứng chậm, nên gấp đôi thành số của quẻ mà định ký là được rồi. Song le không phải luôn luôn như vậy đâu.

Ta cần phải biết cách biến thông sự việc cho tinh tường, ví như hai quẻ Toán Quan Mai và Mẫu Đơn, nên biết rằng các thứ hoa là những vật sáng nở chiều tàn, thì làm sao có thể đoán, theo thành quẻ khá lâu như vậy được, đó là dùng Dịch Lý.

Chàng Thiếu Niên Có Sắc Mặt Vui

Ngày Nhâm Thân, đương lúc giờ Ngọ có chàng thiếu niên từ Ly phương (phương chính Nam), đi tới với sắc mặt vui vẻ.

Tỳ Hưu Bắc Kinh

Tiên sinh liền hỏi chàng thiếu niên: “Con có việc gì vui vậy?”

Chàng thiếu niên bèn trả lời: “Thưa Tiên sinh! Con chẳng có sự gì vui cả”.

Tiên sinh liền bố quái xem:

Lấy Cấn là chàng thiếu niên làm Thượng quái và Ly làm Hạ quái thì được quẻ Sơn Hỏa Bí.

Cấn là số 7, Ly là số 8, giờ Ngọ là số 7. Cộng tất cả được 17 – 12(2×6=12) còn 5 tức hào 5 động. Quái gọi là Bí chi lục ngũ.

Hào từ bảo rằng: “Bí ư khâu viên, thúc bạch tiền tiền cái”, nghĩa là bó lụa bông hoa văn sức ở chốn khâu viên, như vậy là Dịch từ đã tốt, mà lại được quẻ Bí biến thành quẻ Gia nhân (Phong Hỏa Gia Nhân), Hổ quái thấy Chấn, Khảm; Ly là thể, Hổ Biến đều sinh Thể.

Tiên sinh liền bảo chàng thiếu niên rằng: “Trong vòng 17 ngày nữa, con sẽ có việc vui Sinh Tệ” (đem lễ vật đi hỏi vợ). Tới kỳ, quả thật có làm lễ đính hôn cho chàng.

Cách Bố Quẻ:

Chánh quái

Son Hỏa Bí
(Bí quái)
Thanh niên là Cấn: 7
_____
__ __ * Dụng
__ __ Cấn: Thổ

Ly phương: 3
_____
__ __ Thể
_____ Ly: Hỏa
Hổ quái

__ __
__ __ Chấn: Mộc
_____

__ __
_____ Khảm: Thủy
__ __
Biến quái

_____
_____ Tốn: Mộc
__ __

_____
__ __ Ly: Hỏa
_____

Giờ Ngọ là số 7:
7 + 3 + 7 – 12(2×6) = 5 tức hào 5 động.
Theo MAI HOA DỊCH SỐ-Của Thiệu Khang Tiết.

Cùng Danh Mục

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần II Luận đoán(
Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần I(1)-Luật Lệ Bố Quái - Bố quái (Toán quẻ)
Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần I(2)-Luật Lệ Bố Quái - Bố quái (Toán quẻ)
Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần I(3)-Luật Lệ Bố Quái - Bố quái (Toán quẻ)
Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần I(4)-Luật Lệ Bố Quái - Bố quái (Toán quẻ)
Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần I(5)-Luật Lệ Bố Quái - Bố quái (Toán quẻ)
Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần I(7)-Luật Lệ Bố Quái - Bố quái (Toán quẻ)
Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần I(8)-Luật Lệ Bố Quái - Bố quái (Toán quẻ)
Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần I(9)-Luật Lệ Bố Quái - Bố quái (Toán quẻ)
Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần I(10)-Luật Lệ Bố Quái - Bố quái (Toán quẻ)
Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần I(11)-Luật Lệ Bố Quái - Bố quái (Toán quẻ)
Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần II(1)-Luận đoán
Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần II(2)-Luận đoán
Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần II(3)-Luận đoán
Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần II(4)-Luận đoán
Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần II(5)-Luận đoán

Vì quyền lợi của Bạn:
» Tham khảo Chính sách Đảm Bảo về Giám Định Đá Quý… Giám Định Đá Quý
» Tham khảo cách phân biệt vật phẩm thật giả, loại 1 và 3…

Vat Pham Phong Thuy

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 778 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời

Hotline 24H Mua Hang Online